50%
تخفیف
58
50,000 تومان
50%
تخفیف
74
50,000 تومان
50%
تخفیف
93
50,000 تومان
50%
تخفیف
124
50,000 تومان
برنامه آزمون چهارم
50%
تخفیف
34
50,000 تومان
آزمون آزمایشی ارشد پرستاری
50%
تخفیف
تدریس مدیریت پرستاری جهت آزمون استخدامی پرستاری
25%
تخفیف
آزمون مرحله دوم
50%
تخفیف